Agenda van de gemeenteraad

VEENENDAAL – Agenda van de gemeenteraad

  • dinsdag 10 oktober 2017: raadscommissie I
  • donderdag 12 oktober 2017: raadscommissie II
  • donderdag 26 oktober 2017: raadsvergadering

Inspreken
Inspreken is alleen mogelijk tijdens vergaderingen van de raadscommissie. Als u wilt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van de raadscommissie verzoeken wij u zich aan te melden op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via e-mail.

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de website.

Dinsdag 10 oktober 2017 | 19.30 uur | Raadzaal
Vergadering van de Raadscommissie I

Voorzitter: de heer D.D. Both
Commissiegriffier: mevrouw R. Breevaart

1. Opening en vaststellen agenda
2. Vaststellen besluitenlijst 19 en 21 september 2017
3. Raads- en raadscommissiekalender oktober 2017
4. Ingekomen stukken

5. Raadsvoorstel Actualisatie Jeugdbeleid
Op verzoek van de raad worden in 2017 de beleidsdoelstellingen van het jeugdbeleid geactualiseerd. Voor de actualisatie is gebruik gemaakt van de evaluatie van zowel het CJG als het jeugdbeleid. Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de actualisatie.

6. Raadsvoorstel Auditplan 2017 en speerpunten accountantscontrole
Accountant PwC heeft in opdracht van de raad het Auditplan 2017 opgesteld voor het uitvoeren van de controle op de jaarstukken 2017. Het Auditplan kent twee speerpunten waaraan de accountant bij de controle van de jaarrekening 2017 specifieke aandacht besteedt. De voorgestelde speerpunten zijn: a. Controle over DEVO, b. Extra inhuur personeel.

7. Raadsvoorstel Vaststellen 2e wijziging Legesverordening 2016
De aanpassingen zijn nodig om de leges voor alle wettelijke reisdocumenten in de verordening op te nemen. Verder betreft het een actualisering van hogere wet- en regelgeving en is op een aantal punten sprake van verduidelijking.

8. Raadsvoorstel Strategische Visie 2040
De strategische visie bepaalt de richting waarin de gemeente zich tot 2040 gaat ontwikkelen. De visie bepaalt de ambities op onder andere het gebied van: woonklimaat, focus arbeids- en kennisintensieve bedrijven, duurzaamheid, veiligheid, aandacht voor elkaar en alle leeftijden.
Deze visie zal tot 2040 iedere vier jaar besproken worden in de gemeenteraad. Waar nodig kan deze herijkt worden. Deze visie is tot stand gekomen na een uitgebreid traject met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Met hun inbreng gaven zij aan waarvoor zij de komende jaren willen staan en gaan.

9. Behandeling Ingekomen stukken

10.a Actieve en passieve informatieplicht
10.b Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
10.c Rondvraag en sluiting

Donderdag 12 oktober 2017 | 19.30 uur | Raadzaal
Vergadering van de Raadscommissie II

Voorzitter: de heer P.J.F.S. van Aart
Commissiegriffier: de heer A.M. Seuters

11. Beleidsplan schulddienstverlening en preventie
Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening moet de gemeenteraad een plan vaststellen dat richting geeft aan de integrale schuldhulpverlening aan de inwoners van de gemeente. Het huidige beleidsplan schuldhulpverlening geldt voor de periode 2012-2016 met een uitloop naar 2017. Het college heeft het beleid uit de afgelopen periode geëvalueerd en mede op basis van die uitkomsten gecombineerd met de landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van de schuldhulpverlening en armoede is het nieuwe beleidsplan opgesteld.

12. Vaststellen 1e wijziging Inspraakverordening gemeente Veenendaal
Het college stelt de raad voor om de Inspraakverordening gewijzigd vast te stellen. De herziening volgt uit een bezwarenprocedure waarbij is geconstateerd dat er in de huidige verordening passages zitten die anders uitgelegd kunnen worden dan de wijze waarop de verordening nu in de praktijk wordt toegepast. De tekst van de Inspraakverordening wordt zo aangepast dat het college expliciet de bevoegdheid krijgt toegekend om bij raadsvoorstellen de Inspraakverordening toe te passen.

13. Raadsvoorstel activeren grondexploitatie Vrijkomend vastgoed 1 januari 2017
Het college heeft op 12 september ingestemd met de verkoop van enkele vastgoedlocaties. Dit aan de raad voorliggende voorstel heeft tot doel het instellen van een grondexploitatie voor deze locaties. Het instellen van een grondexploitatie is verplicht en zorgt dat het proces van contractvorming en uitvoering kan plaatsvinden.

14. Raadsvoorstel Tweede Bestuursrapportage 2017
De Tweede Bestuursrapportage 2017 bevat de voortgang van de afspraken voor 2017 ten opzichte van de plannen in de Programmabegroting 2017-2021. Er worden een aantal stortingen en onttrekkingen aan de reserves in het jaar 2017 voorgesteld en het toevoegen van het voordeling saldo van de Tweede Bestuursrapportage 2017 aan de algemene reserve ad € 624.000,-.

15. Raadsvoorstel Vaststellen Programmabegroting 2018-2021
Het college van Veenendaal legt de Programmabegroting 2018 tot 2021 met een sluitende begroting ter besluitvorming voor aan de raad. De lasten voor inwoners blijven in 2018, op een trendmatige verhoging na, gelijk. Belangrijke thema’s voor de komende jaren zijn de economische profilering van Veenendaal. het sociaal domein, de Omgevingswet en de ambitie voor Energieneutraal Veenendaal 2035.

16. Raadsvoorstel Vaststellen diverse belastingverordeningen 2018
Het raadsvoorstel voorziet in de aanpassing van de onderscheidenlijke belastingverordeningen 2018. De bij de Kadernota 2018-2021 vastgestelde percentages verhoging zijn verwerkt in het voorstel en de verordeningen.

17. Behandeling Ingekomen stukken

18.a Actieve en passieve informatieplicht
18.b Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
18.c Rondvraag en sluiting

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.