Agenda van de gemeenteraad

VEENENDAAL – Agenda van de gemeenteraad

  • donderdag 12 oktober: raadscommissie II
  • donderdag 26 oktober: raadsvergadering

Inspreken
Inspreken is alleen mogelijk tijdens vergaderingen van de raadscommissie. Als u wilt inspreken op onderwerpen die op de agenda staan van de raadscommissie verzoeken wij u zich aan te melden op de dag van de commissievergadering. Dit kan tot 13.00 uur bij de raadsgriffie via (0318) 538 538 of via griffie@veenendaal.nl

Volg de raad
U bent van harte welkom de vergaderingen van de raad en raadscommissie bij te wonen. U kunt hiervoor plaatsnemen op de publieke tribune van de raadzaal. De vergaderingen zijn zowel live als achteraf te volgen via de website.

Openbare besluiten gemeenteraad 28 september en 2 oktober 2017

Besluiten 28 september 2017

Opening en vaststellen agenda
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. Het Initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal inzake vergadertijden gemeenteraad wordt door de initiatiefnemers teruggetrokken. Daarmee vervalt het agendapunt.

Onderzoek geloofsbrieven de heer E. Enzlin en de heer J.J. Duister
De commissie Onderzoek geloofsbrieven heeft vastgesteld dat de heer E. Enzlin en de heer J.J. Duister aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen voldoen.

Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer E. Enzlin en afscheid van het raadslid de heer W.J.C. van ’t Noordende
De heer E. Enzlin is beëdigd en geïnstalleerd als nieuw raadslid. De raad heeft afscheid genomen van de heer W.J.C. van ’t Noordende.

Beëdiging en installatie van het nieuw benoemde raadslid de heer J.J. Duister en afscheid van het raadslid de heer C.M.A. Groenewegen
De heer J.J. Duister is beëdigd en geïnstalleerd als nieuw raadslid. De raad heeft afscheid genomen van de heer C.M.A. Groenewegen. Dhr. Groenewegen is bij zijn afscheid Koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Benoeming lid agendacommissie en ontslag en benoeming lid Rekenkamercommissie Veenendaal
De heer Both (SGP) is benoemd tot lid van de agendacommissie met 22 stemmen. De heer Helsen (CDA) is ontslagen als intern lid van de Rekenkamercommissie. De heer Snoei (SGP) is benoemd tot intern lid van de Rekenkamercommissie.

Vragenhalfuurtje
Van het vragenhalfuurtje is geen gebruik gemaakt.

Vaststellen notulen raadsvergadering 22 juni, 3 juli en 7 september 2017
De notulen zijn ongewijzigd vastgesteld.

Ingekomen stukken
De ingekomen stukken zijn door de raad op de door de griffier voorgestelde wijze afgedaan.

De volgende besluiten zijn bij hamerslag vastgesteld:
a. Vaststelling Bestemmingsplan Munnikenweg
b. Jaarrekening 2016 Stichting Openbaar Onderwijs Rijn- en Heuvelland / Wereldkidz
c. Wijziging gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht
d. Borgstelling hockeyvereniging VMHC Spitsbergen
e. Bekrachtigen geheimhouding op bijlagen bij advies bezwaarschriftencommissie
f. Bekrachtiging geheimhouding op de grondexploitatie ‘Vrijkomend vastgoed 1 januari 2017’
De raadsvoorstellen a. t/m f. zijn met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen aangenomen.

Beschikbaar stellen krediet Integraal Kindcentrum (IKC) West
Het raadsvoorstel is met 32 stemmen voor en 0 stemmen tegen, aangenomen.

Verbetering Parkeerbeleid
Het raadsvoorstel is met 31 stemmen voor en 1 stem tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, DENK. Tegen stemde: GroenLinks.

Parkeerexploitatie
Het raadsvoorstel is gewijzigd. Het geamendeerde raadsvoorstel is met 21 stemmen voor en 11 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA. Tegen stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal. SP, PvdA, GroenLinks, DENK.

Besluiten 2 oktober 2017

Beroep gratis parkeren zaterdag
Het raadsvoorstel is met algemene stemmen (32) aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, DENK.

Visie Sociaal Domein – De kracht van de samenleving
Het raadsvoorstel is met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal. Tegen stemden: ProVeenendaal, SP, PvdA, GroenLinks, DENK

3e wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Veenendaal
De stemming over amendement A2 resulteert in 16 stemmen voor en 16 stemmen tegen. De stemmen staken. Verdere behandeling volgt in een volgende raadsvergadering.

Sloop gymlokaal aan de Sterke Arm 4
Het raadsvoorstel is met 22 stemmen voor en 10 stemmen tegen, aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, SGP, VVD, CDA, SP, PvdA. Tegen stemden: D66, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, DENK.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie SP inzake behoud stadsstrand
De motie vreemd aan de orde van de dag inzake behoud stadsstrand is bij hoofdelijke stemming met 2 stemmen voor en 30 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: de leden van de fracties SP en DENK. Tegen stemden: de leden van de fracties van ChristenUnie, SGP, D66, VVD, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA, GroenLinks.

Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie DENK inzake digitaal stemmen
De motie digitaal stemmen is met 13 stemmen voor en 19 stemmen tegen, verworpen. Voor stemden: ChristenUnie, ProVeenendaal, SP, GroenLinks, DENK. Tegen stemden: SGP, D66, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal, PvdA.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.