Berichten gemeenteraad Ede

EDE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft op 5 december 2017 de volgende besluiten genomen:

Start aanpak dronken minderjarigen
Op 26 oktober j.l. heeft de fractie SGP in het kader van de begroting een vraag gesteld aan het college over de aanpak van de politie (in Amersfoort) om dronken minderjarigen te filmen. En deze jongeren en hun ouders, op een later tijdstip, met deze beelden te confronteren. Het college heeft op 26 oktober toegezegd de ervaringen van deze aanpak te onderzoeken.

De evaluatie van de aanpak in Amersfoort is positief. Jongeren en ouders zijn zich door de confrontatie meer bewust van de risico’s die alcoholgebruik met zich meebrengen. Na overleg met politie en de afdeling Toezicht starten we de aanpak in Ede op 9 december a.s.

Experiment huisvesting ouderen met zorgprofiel 1-4
Seniorenconsulenten Woonstede bezoeken ouderen met het oogmerk hen te helpen langer thuis wonen. Af en toe constateren zij dat er zorgwekkende gevallen zijn die niet langer in hun huidige woning kunnen blijven.

Dan blijkt dat onze regelgeving niet is toegesneden om maatwerk toe te passen door deze gevallen versneld aan een beter passende speciaal daarvoor bedoelde seniorenwoning door te geleiden. Woonstede en Cosbo vragen de gemeente hiervoor een oplossing te zoeken. Voorgesteld wordt dit met behulp van de experimenteerbepaling artikel 17 van de Huisvestingsverordening 2016 te regelen.

Openbaar maken liquidatieplan Permar
Op 30 januari 2017 heeft het dagelijks bestuur van Permar WS het college het concept Liquidatieplan aangeboden met daarbij het verzoek het plan geheim te behandelen omdat de documenten bedrijfsgegevens van Permar bevatten, die de onderhandelingspositie kunnen schaden.

Voorgesteld wordt om het liquidatieplan actief openbaar te maken (op grond van artikel 3 van de Wob) zodat de jaarrekening Permar 2017 openbaar behandeld kan worden. Regionaal is afgesproken gelijktijdig de geheimhouding op te heffen per 1 januari 2018.

Programma Inclusie
Het college vindt het belangrijk dat iedereen in Ede mee kan doen. Jong, oud, ongeacht culturele of sociale achtergrond, seksuele geaardheid, gender, opleidingsniveau, religie of beperking. Uitgangspunten zijn ieders talent, kwaliteit en vermogen. In 2017 is met verschillende Edese organisaties en inwoners verkend op welke thema’s we in Ede kunnen bijdragen aan toegankelijkheid en inclusiviteit. Die verkenning is gepresenteerd aan de gemeenteraad. In de raadsinformatie-bijeenkomst van 9 maart 2017 zijn op basis van de verkenning speerpunten geformuleerd. Daaraan koppelen we nu acties. De gemeente wil samen met de Edese samenleving zorgen dat iedereen gelijkwaardig kan deelnemen aan op gebied van cultuur, sport, vrije tijd, en onderwijs. Daarnaast wil de gemeente investeren in de toegankelijkheid van overheidsgebouwen en de openbare ruimte. De gemeente wil zelf een inclusieve organisatie worden, waarin mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen. Daarnaast wil de gemeente sociaal ondernemen stimuleren, onder andere door werkgevers te ondersteunen bij het aannemen van werknemers met een beperking of met een afstand tot de arbeidsmarkt. Samen met Edese inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gaan we in 2018 aan de slag met de uitwerking van het programma inclusie.

Wijzigingen verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2018
In de oordeelsvormende gemeenteraad van 23 november 2017 zijn de verordeningen Wmo en Jeugdhulp 2018 besproken. Daarbij is onder meer het volgende afgesproken: De mogelijkheid om van mediation gebruik te kunnen maken komt in de verordening 2018. Er wordt nog een aantal redactionele aanpassingen in de verordeningen 2018 doorgevoerd.

Verlengen Samenwerkingsovereenkomst Volwasseneneducatie Arbeidsmarktregio Foodvalley 2015-2017
Vanaf 2015 voorziet de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) in regionale samenwerking volgens de indeling in arbeidsmarktregio’s. Eerder is daarvoor de samenwerkingsovereenkomst Volwasseneducatie arbeidsmarktregio Foodvalley 2015-2017 opgesteld. De overeenkomst is geldig tot eind 2017 en moet verlengd worden met tenminste een jaar, omdat de wettelijk verplichte samenwerking in ieder geval voor een jaar is verlengd. Omdat verlenging noodzakelijk is en de huidige overeenkomst daar niet in voorziet, is daar een addendum aan toegevoegd.

Het addendum voorziet in verlenging van de overeenkomst tot aan de te verwachten stelselwijziging. Deze wijziging stond oorspronkelijk gepland voor 2018, vandaar dat de overeenkomst daar vanuit ging. Omdat niet inzichtelijk is wanneer de wettelijke taak wijzigt, is de mogelijkheid opgenomen om ook na dit jaar nog twee keer te kunnen verlengen met een periode van een jaar.

Subsidieaanvraag Organiserend Vermogen Arbeidsmarktregio FoodValley 2018
De provincie Gelderland heeft voor 2017 en 2018 subsidie beschikbaar gesteld voor de Arbeidsmarktregio FoodValley genaamd ‘Organiserend Vermogen’. Voor 2017 is subsidie aangevraagd en toegekend aan Arbeidsmarktregio FV. Voor 2018 wil de Arbeidsmarktregio FV wederom deze subsidie aanvragen

In de Arbeidsmarktregio FV is de Strategische Arbeidsmarkttafel (STAM-tafel) gestart. Vanuit die context hebben we in 2017 gebruik gemaakt van deze subsidie om de juiste prioriteiten te stellen, projecten te (helpen) definiëren en slimme verbindingen te leggen tussen initiatieven in de regio FV.

Het aanvragen van de subsidie is op verzoek van de STAMtafel gedaan, in de rol van Ede als centrumgemeente.

Administratieve wijzigingen begroting 2017
Voorafgaand aan het opstellen van de Programmarekening 2017 wordt een aantal administratieve wijzigingen in de begroting van 2017 verwerkt. Het mandaat voor de voorstelde wijzigingen ligt bij de raad. Het betreft 2 zaken:

  • Perspectiefnota-middelen voor personeel in het jaar 2017.
  • Krediet meubilair begraafplaatsen

Aanpassing CBS wijk- en buurtindeling
De CBS wijk- en buurtindeling wordt gebruikt voor het weergeven van (statistische) informatie op wijk- en buurtniveau. Soms is het nodig buurtgrenzen aan te passen om beter aan te sluiten bij de huidige situatie. Daarom stellen wij voor over te gaan tot drie administratieve correcties bij Wekerom, Otterlo en Bennekom per 1 januari 2018.

Jaarverslag Kwalificatieplicht en RMC
In de RMC subregio Vallei (Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal, Wageningen) is de uitvoering van de Kwalificatieplicht en RMC regionaal belegd. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die verzuimen of dreigen uit het MBO te vallen worden begeleid door leerplichtambtenaren Kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar die verzuimen of dreigen uit het onderwijs te vallen door RMC consulenten. Jaarlijks maken zij een jaarverslag op van de activiteiten die ze hebben uitgevoerd.

Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het jaarverslag Kwalificatieplicht en Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Voortijdig Schoolverlaten 2016-2017.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.