Bestemmingsplan ‘Ede-centrum e.o.’

EDE – De centrumvisie is, in de loop van 2015 en 2016, tot stand gekomen met allerlei betrokkenen uit de gemeente Ede.
Dit intensieve traject heeft geleid tot een visiedocument dat een groot draagvlak kent.

Daarnaast is er bewustzijn voor het feit dat het verwezenlijken van de visie actie vraagt van gemeente, ondernemers en bewoners. Dit heeft geleid tot een veertigtal projecten, van beleidsmatig tot uitvoerend. Het opstellen van een bestemmingsplan is één van deze projecten.

Met dit bestemmingsplan worden de ruimtelijke uitgangspunten van de centrumvisie planologisch vastgelegd. De sfeergebieden, zoals deze in de visie terugkomen, vormen daarbij het uitgangspunt. Uiteraard wordt daarbij niet voorbij gegaan aan bestaande rechten en mogelijkheden.

Naast verkleuring van een aantal gebieden, waarbij het toegestane detailhandelsgebruik zoveel mogelijk wordt beperkt (omgeving Maanderweg, Kuiperplein Museumplein en Bospoort), zijn ook twee concrete wijzigingen in het plan opgenomen: de herbestemming van het Kuiperplein ten behoeve van grootschalige evenementen en de herbestemming van het Raadhuisplein voor de jaarlijks terugkerende ijsbaan. Er is daarnaast geconstateerd dat het geldende bestemmingsplan op een aantal plekken (voornamelijk in de Bospoort en het Maandereind) ruimte laat voor grote bouwmassa’s. Er is ervoor gekozen om de huidige feitelijke bebouwing als zodanig te bestemmen.

In november 2017 is het voorontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Dit plan had als doel om het gesprek aan te gaan met betrokkenen. Het plan had voor zo’n 200 panden in het centrum een gevolg: ofwel de functie werd beperkt, ofwel de (toekomstige) bouwmogelijkheden. Het plan leverde 36 inspraakreacties op. In juni 2018 is het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van het voorontwerp is dat ervoor gekozen is de bestaande bouwmassa’s niet ‘in situ’ te bestemmen, maar de planologische mogelijkheden als vertrekpunt te nemen. Voor een aantal ruimtelijke bepalende panden is een overgangsregime in het bestemmingsplan opgenomen.

Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn 19 zienswijzen ingediend. Twaalf daarvan leiden tot een wijziging in het definitieve plan. Dit plan bestaat uit een plankaart, planregels en een toelichting. In de toelichting is het wettelijke en beleidsmatige kader uiteengezet, en wordt het plan beschouwd vanuit de verschillende ruimtelijke perspectieven.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.