Extra raadsvergadering 22 november

VEENENDAAL – Extra raadsvergadering 22 november

Beschikbaarstelling aanvullend krediet realisatie IKC West
Het raadsvoorstel om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de realisatie van een integraal kindcentrum in West, is unaniem aangenomen. Met dit besluit wordt een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van € 2.980.000,- bovenop de € 4.900.000,- die in 2017 reeds beschikbaar is gesteld. De belangrijkste reden voor het benodigde extra krediet zijn de gestegen bouwkosten.

De fracties van de VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal dienden een amendement (wijzigingsvoorstel) in om het IKC West niet volledig energieneutraal maar bijna energieneutraal te bouwen. Dit amendement werd met 15 stemmen voor en 17 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: VVD, SGP, ProVeenendaal en Lokaal Veenendaal. Tegen stemden: ChristenUnie, CDA, D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA.

Beschikbaarstelling krediet vervangende nieuwbouw Christelijk Lyceum Veenendaal
De raad heeft unaniem ingestemd met het voorstel om € 15.212.422,- beschikbaar te stellen voor de verbouw van het Christelijk Lyceum Veenendaal. Met dit besluit wordt gevolg gegeven aan afspraken die eerder zijn vastgelegd in het Integraal Huisvestingsplan 2015-2020 (IHP), waarin voor 2020 de vervangende nieuwbouw van het CLV was opgenomen. Gemeenten hebben een wettelijke verplichting om te zorgen voor adequate huisvesting, waarbij soberheid en doelmatigheid het uitgangspunt is.

De fracties van GroenLinks, D66, PvdA, DENK en SP dienden een amendement in om het CLV volledig energieneutraal te bouwen in plaats van bijna energieneutraal (zoals in het voorstel stond). Dit amendement werd met 6 stemmen voor en 26 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: D66, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA en Lokaal Veenendaal.

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal
Tijdens de raadsvergadering over de Programmabegroting 2019-2022 op 12 november jl., heeft de raad via een amendement besloten om het klanttarief voor schoonmaakondersteuning in 2019 op € 10,- te houden. Vanwege dit besluit en enkele andere redenen moest de Verordening maatschappelijke ondersteuning Veenendaal worden gewijzigd. De raad besloot unaniem om deze wijziging door te voeren.

De fracties van de SP, DENK en PvdA dienden een amendement in om expliciet in de Verordening te omschrijven dat een mantelzorger een meerderjarig persoon moet zijn. Dit amendement werd met 3 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal en GroenLinks.

De fractie van de SP diende een amendement in om de raad jaarlijks bij de Kadernota het klanttarief voor schoonmaakondersteuning te laten vaststellen. Dit amendement werd met 2 stemmen voor en 30 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK en SP. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66, GroenLinks en PvdA.

De fracties van de SP en de PvdA dienden een amendement in om schoonmaakondersteuning vanaf 1-1-2019 niet langer als algemene voorziening aan te bieden, maar als maatwerkvoorziening. Dit amendement werd met 3 stemmen voor en 29 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, ProVeenendaal, CDA, Lokaal Veenendaal, D66 en GroenLinks.

Verordening tot tweede wijziging van de Verordening parkeerbelastingen Veenendaal
De raad heeft eerder besloten om de tarieven voor parkeren op straat jaarlijks trendmatig (1,9%) te verhogen. Hiervoor is ieder jaar een wijziging van de tarieventabel nodig in de verordening. In de raadsvergadering van 22 november werd een besluit genomen over deze wijziging. Het raadsvoorstel werd met 31 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen. De fractie van DENK stemde tegen.

De fracties van DENK, PvdA, GroenLinks, SP en Lokaal Veenendaal dienden een amendement in om bij mantelzorgers geen kosten in rekening te brengen voor een mantelzorgvergunning. Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, DENK, SP, GroenLinks en de PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, CDA en D66.

De fractie van ProVeenendaal diende een amendement in om de parkeertarieven op parkeerterrein Duivenweide gelijk te trekken met de tarieven van straatparkeren (€ 2,50,- per uur). Dit amendement werd met 11 stemmen voor en 21 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: SGP, ProVeenendaal, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, CDA, Lokaal Veenendaal en D66.

De fractie van DENK diende een motie in om één weekendtarief te hanteren voor de parkeergarages. Deze motie werd met 8 stemmen voor en 24 stemmen tegen verworpen. Voor stemden: ProVeenendaal, DENK, SP, GroenLinks en PvdA. Tegen stemden: ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, Lokaal Veenendaal en D66.

De fracties van de VVD en Lokaal Veenendaal dienden een motie in om te voorkomen dat in parkeergarages het zgn. blokparkeren wordt ingevoerd. Doel van de motie was om betalen per minuut te handhaven. Deze motie werd met 25 stemmen voor en 7 stemmen tegen aangenomen. Voor stemden: ChristenUnie, VVD, ProVeenendaal, Lokaal Veenendaal, D66, DENK, SP en PvdA. Tegen stemden: SGP, CDA en GroenLinks.

Overige besluiten
De volgende raadsvoorstellen werden in de raadsvergadering zonder debat aangenomen:
• Vaststelling bestemmingsplan Dijkstraat 181
• Kadernota 2020 Omgevingsdienst Utrecht
• Menukaart Regio FoodValley
• Experiment centrale Stemopneming
• Rekenkameronderzoek Meldingen, klachten en bezwaren in Veenendaal
• Vierde wijziging Verordening Winkeltijden Veenendaal
• Ruimtelijke en programmatische kaders locatie ’t Goeie Spoor
• Aanwijzingsbesluit parkeren
• Kredietaanvraag definitieve inrichting stadsstrand / bouwproject 10 Brouwerspoort
• Verordening onroerende zaakbelastingen

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.