Nieuwjaarstoespraak burgemeester Zoon

VEENENDAAL – Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari sprak burgemeester Piet zoon de aanwezige inwoners en ondernemers toe.
Kon u niet aanwezig zijn, dan kunt u de toespraak nalezen.

Geachte aanwezigen, beste mensen,

Fijn dat u aanwezig bent bij de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst van het gemeentebestuur van Veenendaal. Uiteraard wens ik u namens het college van burgemeester en wethouders een goed, gezond en perspectiefvol 2018 toe en de nieuwe bedrijvenkring ondernemend Veenendaal een goede start in een nieuw leven. Op een bijeenkomst als deze is het verleidelijk terug te blikken door alleen de bril van het gemeentebestuur, terwijl in de samenleving en bijvoorbeeld door het bedrijfsleven evenzovele markeringspunten zijn te noemen. In vogelvlucht – verre van volledig – een kleine opsomming vanuit gemeentelijk perspectief:
•voorbereid door een speciale raadscommissie is de strategische visie 2040 vastgesteld voor de Veense netwerksamenleving onder de titel “ niet alleen, maar samen”, waarbij digitalisering, duurzaamheid en excellent wonen essentieel zullen zijn;
•vormen van nieuwe energie, klimaatverandering, verduurzaming gemeentelijk vastgoed zijn geïntroduceerd;
•een gemeentelijke cultuurvisie “de krachten bundelen“ kwam na een intensief participatietraject tot stand;
•een fonds voor maatschappelijke initiatieven werd ingesteld;
•een convenant is ondertekend tussen overheid, bedrijfsleven en onderwijs op 28 juni 2017 om Veenendaal het landelijk centrum voor Health, Food en Tech te doen laten zijn;
•met betrekking tot de Rondweg – Oost is door de gemeenteraad een advies aan de provincie Utrecht uitgebracht ter verbetering van de leefbaarheid in combinatie de verbreding van het tracé;
•het beleidskader beschermd wonen is door de gemeenteraad vastgesteld.

Zo maar een greep uit een reeks van de vele te markeren besluiten die enerzijds aantonen dat er sprake is van een druk bestuurlijk jaar, waarvan anderzijds de effecten soms op wat langere termijn zichtbaar zullen worden. De jaarwisseling ligt al weer achter ons, maar vanaf deze plaats wil ik al diegenen, die de overgang van oud en nieuw in Veenendaal in goede banen hebben weten te leiden, mijn/onze erkentelijkheid uitspreken. Dank aan de mensen de politie, onze eigen boa’s, de mannen van Nijverheidslaan 2, de wijkmanagers, Patrimonium wijkservice, de brandweer en niet te vergeten – via Veens – het jeugd- en jongerenwerk en de zeer betrokken buurtouders.

Enkele incidenten uitgezonderd, is er sprake geweest van een beheersbare situatie, waarbij ordeverstoringen achterwege zijn gebleven. Het aantal meldingen over vuurwerkoverlast is minder geweest dan voorgaande jaren.

Mijn speciale waardering wil ik uitbrengen aan de buurtbewoners en het jeugd- en jongerenwerk, die in samenwerking met brandweer en politie, erger hebben weten te voorkomen bij een poging tot brandstichting in basisschool de Windroos. Door een gecoördineerde aanpak is de schade in het publiek domein beperkt gebleven tot een bedrag van ca. 20.000 euro.

Veenendaal heeft met nog 3 andere gemeenten in Nederland meegedaan aan het experiment Whats App groepen. 61 groepen hebben meegedaan aan de proef, waarbij overigens geen bijzonderheden naar voren zijn gekomen. Wanneer we spreken over het pas aangebroken kalenderjaar mag natuurlijk niet onvermeld blijven dat er op 21 maart verkiezingen voor de leden van de gemeenteraad gaan plaatsvinden. Voor velen een uitdagend avontuur en in zekere zin ook voor mij als burgemeester. Mijn persoonlijke uitdaging is het opkomstpercentage van 2014 (het opkomstpercentage in Veenendaal was 61,85) te doen laten overtreffen. Naast een aantal opkomst bevorderende acties zal ik in ieder geval alle jongeren die voor het eerst aan verkiezingen deelnemen persoonlijk benaderen om het belang van de gemeenteraad te duiden. Het is uitermate belangrijk te kiezen en laten we wel zijn: in Veenendaal zal er een ruime keuze zijn.

Wanneer ik over de gemeenteraad spreek, wil ik op deze plaats de huidige leden van de raad van Veenendaal mijn erkentelijkheid en dank uitspreken voor de geweldige inzet in de afgelopen periode van bijna 4 jaar. Het zijn van raadslid, geachte aanwezigen, is anno 2018 een steeds complexer geworden taak als gevolg van de decentralisatie van taken richting gemeenten. En dan te weten dat de taak van raadslid veelal in deeltijd wordt vervuld.

In haar essay in Binnenlands Bestuur met als titel “Ga vooral keukentafelen” geeft de coördinerend adviseur bij de raad voor het openbaar bestuur, Kirsten Veldhuizen, aan dat raadsleden klem zitten tussen de “selfiedemocratie en de alles beslissende regio”. Bovendien geven de ca 9.000 Nederlandse raadsleden 60 miljard Euro, oftewel 6 miljoen per raadslid uit! Alhoewel mevrouw Veldhuizen geen allesomvattende oplossing in petto heeft voor het individuele raadslid, is haar conclusie dat de wereld in ieder geval niet te verbeteren valt vanuit het gemeentehuis. Met een verwijzing naar de titel van haar essay roept zij de raadsleden op – volgens mij naar analogie van de WMO – in het vervolg te gaan keukentafelen. Dus minder, wellicht korter vergaderen en langs de lijn van actieve participatie met elkaar de Veense samenleving tot een succes maken.

Sinds mijn aantreden in Veenendaal passeer ik bij het betreden van de bestuursvleugel dagelijks de tekst op het bord, aangebracht – bij zijn afscheid – door de voormalig burgemeester, de heer Spros, luidende : “het oog naar buiten, de blik naar binnen”. Hoe zeer ook deze tekst treffend voor de toenmalige tijd is te karakteriseren, is – om in politieke termen te blijven – een amendering in het huidig tijdsbeeld op z’n plaats. Er is in deze tijd meer dan ooit aanleiding om de ramen en deuren van het gemeentehuis te openen en tezamen met de inwoners oplossingen te zoeken voor de problemen, waarvoor de samenleving zich geplaatst ziet. Niet meer in de trant van “wij bepalen wat goed voor u is”, maar juist “wat kunnen wij voor u beteken en hoe komen we samen tot een oplossing”. Dat vereist een andere wijze van denken voor niet alleen onze medewerkers, maar ook van het beleid en bestuur. Naar mijn mening levert een dergelijke attitude en participatie een positieve bijdrage aan de bestuurscultuur en de soms voorkomende negatieve tendensen in de samenleving.

Met andere woorden de tekst van Spros behoeft enige aanpassing zo in de trant van: “lokale democratie in Veenendaal met het vizier naar buiten”. Uiteraard zijn andere suggesties welkom.

Wat zal 2018 verder brengen? Naar mijn mening veel meer dan in deze toespraak is te vatten.

In ieder geval zal in de maand april aandacht worden besteed/gevraagd voor het 25-jarig jubileum van de stedenband met het Tsjechische Olomouc.

De regio Food Valley, waarvan Veenendaal deel uitmaakt, is in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III genoemd als voorbeeld regio, waarin via de triple helix samenwerking tussen overheid-onderwijs-bedrijfsleven de economische kracht en ontwikkeling substantieel is. De regio Food Valley heeft recent – op verzoek van de aangesloten gemeenteraden – de kadernota 2019-2022 aangeboden. Dit allesomvattend document is bepalend voor de toekomstige samenwerking en levert zodoende ook een impuls om de rol die in het regeerakkoord is aangeduid. Voor Veenendaal ICT-centrum levert deze samenwerking toekomstige kansen op het gebied van de triple helix Food, health en ICT.

Ook de onderwerpen energieneutraliteit en circulaire economie kunnen, naast andere belangrijke thema’s, verder vorm krijgen en van groot belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van Veenendaal en omgeving, en dus ook voor de FoodValley zelf.

Ik heb aan u de vraag of u zich herkent in de volgende kwalificaties. U heeft een ondernemend inslag, u bent een tikkeltje eigenwijs, denkt buiten kaders en werkt samen, omdat het motto : “samen sterk”. Ik neem aan dat u die vraag allemaal met “ja” zult beantwoorden.

Deze kwalificaties zijn niet alleen van toepassing op de doorsnee inwoner van Veenendaal, maar zijn ook af te leiden uit de speciale uitgave van de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal met als titel “Ik ben “Gilbert”. De initiatieven van de stichting zullen in 2018 meer dan gemiddeld in de belangstelling komen.

Dit valt zeer zeker af te leiden uit het recente artikel in de Gazet van Antwerpen met als kop: Feestjaar voor de vader van de omwallingen”. Daarin kondigt de schepen van cultuur, Caroline Bastiaans, aan dat 2019 een feestjaar zal worden ter herdenking van de vijfhonderdste geboortedag van Gilbert van Schoonbeke, die in dat artikel als “stadsontwikkelaar avant la lettre” wordt omschreven. Talrijke initiatieven zullen in Antwerpen op het gebied van onder andere cultuur, recreatie, muziek worden ontwikkeld en een speciale tentoonstelling over de activiteiten van Gilbert zal worden ingericht. Voorts zal het Brouwershuis, tot 1930 in gebruik voor de waterdistributie, worden gerestaureerd.

De activiteiten die de Stichting Gilbert van Schoonbeke Veenendaal hebben niet alleen geleid tot een stevige basis om op deze kansrijke situatie, tezamen met Antwerpen, in te spelen. De inmiddels tot stand gebrachte contacten met Antwerpen zullen in 2018 worden geïntensiveerd om de geboden mogelijkheden verder uit te bouwen om ook in 2019 in Veenendaal een gevarieerd programma ten gevolge van de 500e geboortedag van Gilbert te kunnen bieden. De signalen vanuit België behoren van een krachtig en passend antwoord te worden voorzien. Mag ik u deze plaats oproepen tezamen met het stichtingsbestuur deze unieke mogelijkheid te verzilveren? Het biedt een geweldige kans voor het Veenendaal van nu en in de toekomst.

Hartelijk dank voor uw aanwezigheid en graag breng ik tezamen met u een toast uit op het nieuwe jaar 2018. Ik wens u allen veel ‘democratie’ toe.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.