Openbare B&W-besluiten 10 oktober 2017

O1. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid in de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley.
1. Overeenkomstig het bijgevoegd ontwerpbesluit wordt een lid (wnd. burgemeester P.A. Zoon) en een plaatsvervangend lid (mr. ing. E. Stroobosscher) in het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regio FoodValley aangewezen.
2. Het besluit ter kennisname aanbieden aan de raad.

O2. Herinrichting Kerkewijk.
1. Het Definitief Ontwerp van de Kerkewijk (noordelijk deel en zuidelijk deel) wordt vastgesteld.
2. Voor de herinrichting van het noordelijk deel van de Kerkewijk wordt een krediet van € 1.710.000,- beschikbaar gesteld.

O3. Voortgangsrapportage Triple Helix & Regio FoodValley 2016-2017.
De voortgangsrapportage Triple Helix & Regio FoodValley 2016-2017 wordt voor kennisgeving aangenomen en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.

O4. Vaststelling bestemmingsplan Haspel (naast nummer 16).
De raad voorstellen:
1. het bestemmingsplan Haspel (naast 16) ongewijzigd analoog vast te stellen;
2. het bestemmingsplan Haspel (naast 16) ongewijzigd digitaal vast te stellen, bestaande uit de planobjecten die zijn verwerkt in het gewaarmerkte geleideformulier: NL.IMRO.0345.Haspel16.vg01 met bijbehorende bestanden;
3. af te zien van de vaststelling van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.

O5. Septembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds.
1 De financiële effecten van de septembercirculaire 2017 van het Gemeentefonds meerjarig verwerken bij de derde bestuursrapportage 2017.
2 Dit besluit ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

O6. Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2018-2021.
1. De beantwoording van de technische vragen over de Programmabegroting 2018-2021 wordt vastgesteld.
2. De technische vragen en antwoorden ter behandeling aanbieden aan de raad.

O7. Vaststellen subsidieplafond, vaste vergoeding per uur en ouderbijdrage VVE 2018.
1. In het kader van de subsidieregeling VVE peuters gemeente Veenendaal wordt onderstaande vastgesteld voor 2018:
a. het subsidieplafond op € 800.000,-;
b. de vaste vergoeding per uur aan kinderopvanginstellingen op € 10,45;
c. de ouderbijdrage op € 12,50 per maand.
2. Op grond van artikel 168 van de Gemeentewet wordt de wethouder van onderwijs gemachtigd het subsidieplafond te wijzigen indien de rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid afwijkt van de te verwachte rijksbijdrage onderwijsachterstandenbeleid.

O8. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van D66 inzake de toekomstige vliegroutes Lelystad Airport.
Na aanpassing wordt ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van D66 inzake de toekomstige vliegroutes Lelystad Airport conform de bij dit voorstel behorende conceptbrief.

O9. Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie inzake jeugdzorg.
Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de ChristenUnie inzake jeugdzorg conform de bij dit voorstel behorende conceptbrief.

O10. Startnotitie Omgevingsvisie.
Na aanpassing de raad voorstellen in te stemmen met de Startnotitie Omgevingsvisie als richtinggevend voor het proces en de inhoudelijke thema’s van de Omgevingsvisie.

O11. Vaststelling uitwerkingsplan Buurtstede / Buurtwinkelcentrum Veenendaal-Oost.
1. Ingestemd wordt met de bij dit voorstel behorende commentaarnota ten aanzien van de ingediende zienswijze tegen het ontwerpuitwerkingsplan Buurtstede / Buurtwinkelcentrum Veenendaal-Oost.
2. De ingediende zienswijze tegen het ontwerp-uitwerkingsplan Buurtstede / Buurtwinkelcentrum Veenendaal-Oost wordt ontvankelijk verklaard op grond van de overwegingen, zoals omschreven in de commentaarnota.
3. De tegen het ontwerpuitwerkingsplan Buurtstede / Buurtwinkelcentrum Veenendaal-Oost ingediende zienswijze wordt deels gegrond verklaard op grond van de overwegingen, zoals omschreven in de commentaarnota.
4. Het uitwerkingsplan Buurtstede / BuurtwinkelcentrumVeenendaal-Oost wordt gewijzigd analoog vastgesteld en gewijzigd digitaal vastgesteld, bestaande uit de planobjecten, die zijn verwerkt in het gewaarmerkte geleideformulier NL.IMRO.0345.Stuivenbergheem-vg01 met bijbehorende bestanden.
5. Geen exploitatieplan vaststellen.
6. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde uitwerkingsplan ter inzage leggen en publiceren.
7. Ingestemd wordt met de bij dit voorstel behorende conceptbrief aan het college van GS van de provincie Utrecht, waarmee het vastgestelde uitwerkingsplan inclusief commentaarnota zal worden verzonden.
8. De gemeenteraad actief informeren over het besluit en de achtergronden daarvan; daartoe wordt het bij dit voorstel behorende memo vastgesteld en deze ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

O12. Beantwoording technische vragen tweede bestuursrapportage 2017.
1. De beantwoording van de technische vragen over de tweede bestuursrapportage 2017 wordt vastgesteld.
2. De vragen en antwoorden aanbieden aan de raad.

O13. Reactie college op bevindingen Rekenkamercommissie inzake de Programmabegroting 2018-2021.
1. De reactie op de bevindingen van de Rekenkamercommissie inzake de Programmabegroting 2018-2021 wordt vastgesteld.
2. De reactie aanbieden aan de raad.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.