Openbare B&W-besluiten 18 april 2017

O1. Nominatie Oog voor Veenendaalprijs.
Ingestemd wordt met de nominatie van Thessa van Helden voor de Oog voor Veenendaalprijs.

O2. Conceptaanvraag voor het realiseren van één woning op het achterterrein van Nieuweweg 76.
Geen medewerking wordt verleend aan het verzoek om een extra woning op te richten op het achterterrein van Nieuweweg 76.

O3. Jaarstukken Vitens 2016.
1. Ingestemd wordt met de jaarstukken 2016 van Vitens.
2. De financiële consequenties voor wat betreft 2017 (een voordeel van € 24.500,-) verwerken in de eerste bestuursrapportage 2017.

O4. Verkoop perceel grond ter grootte van ongeveer 120 m2, deel uitmakend van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Veenendaal, sectie K., nr. 7667.
Ingestemd wordt met de verkoop van een perceel openbaar groen voor een bedrag van € 8.400,- aan de eigenaar van woning Dissel 50.

O5. Visie Sociaal Domein – De kracht van de samenleving.
1. Na aanpassing wordt de Visie Sociaal Domein – De kracht van de samenleving in concept vastgesteld.
2. De concept Visie Sociaal Domein – De kracht van de samenleving ter advisering voorleggen aan de Overlegtafel Sociaal Domein. 3. De concept Visie Sociaal Domein – De kracht van de samenleving ter bespreking voorleggen aan de partners uit het sociaal domein.

O6. Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg.
1. Na aanpassing wordt de Nota Ouderenhuisvesting / Wonen met zorg onder andere als uitgangspunt voor toekomstige woningbouwplannen in de genoemde wijken vastgesteld.
2. De financiële effecten van de nota in beeld brengen.
3. De nota ter kennisname aanbieden aan de raad.

O7. Plan van aanpak bestrijding armoede onder kinderen.
1 De raad voorstellen:
a. het plan van aanpak bestrijding van armoede bij kinderen vast te stellen;
b. het pakket snel inzetbare maatregelen tegen kinderarmoede 2017 vast te stellen, met de volgende maatregelen: • Nieuwe software minimaregelingen; • Vergoeding schoolbenodigdheden; • Professionele huiswerkbegeleiding optie A; • Uitbreiding computerregeling; • Campagne/app voor jongeren; • Aansluiting bij jeugdcultuurfonds; • Extra subsidie jeugdsportfonds; • Vergoeding mobiele telefoon; • Nieuw kledingpakket.
2. De brief met de reactie op het advies van de Cliëntenraad Werk en Inkomen wordt vastgesteld. 3. De brief met de reactie op het advies van de Veense Jongerenraad wordt vastgesteld.

O8. Evaluatie Woonvisie 2017.

Na aanpassing wordt de evaluatie van de Woonvisie 2017 vastgesteld en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.

O9. Toestemming instellen nieuwe bestemmingsreserve door Bibliotheek Veenendaal.
Aan de Bibliotheek Veenendaal wordt toestemming verleend voor het instellen van een nieuwe bestemmingsreserve voor ‘Commerciële doelen’.

Related posts

Geef een reactie

*