Openbare B&W-besluiten 27 februari 2018

O1. Beantwoording schriftelijke vragen CDAfractie inzake gasloze woonwijken.
Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de CDA-fractie conform de bij dit voorstel behorende aangepaste conceptbrief.

O2. Verklaring bevoegd gezag voor het bestuursverslag 2017 Rembrandt College.
1. Ingestemd wordt met de bij dit voorstel behorende verklaring voor het bestuursverslag 2017 van het Rembrandt College.
2. Een exemplaar van deze verklaring wordt ondertekend conform de eis van de accountant van het Rembrandt College.

O3. Verkoop en herontwikkeling voormalige Pniëlkerk.
1 . De uitkomst van de tender verkoop voormalige Pniëlkerk wordt vastgesteld.
2. De verkoop van de voormalige Pniëlkerk voorlopig gunnen aan DownTown.

O4. Mogelijkheden aansluiting eilanden ABCN+L Veenderij op warmtenet DEVO.

1. Ingestemd wordt met de bij dit voorstel behorende memo d.d. 27 februari 2018 aan de raadscommissie inzake de mogelijkheden van aansluiting van de woningen op de eilanden ABCN+L in Veenderij op het warmtenet van DEVO en de raadscommissie te consulteren.
2. Ingevolge het bepaalde in de artikelen 55 jo. 86 van de Gemeentewet jo. artikel 10, 1e lid, aanhef en onder c, en jo. artikel 10, 2e lid, aanhef en onder b van de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt geheimhouding opgelegd op bijlagen 1, 2 en 3 van het memo aan de raadscommissie d.d. 27 februari 2018 en op businessmodel 137 en businessmodel 140 van DEVO.
3. De geheimhouding als genoemd onder punt 2. uiterlijk heroverwegen bij afloop van de huidige borgstellingsperiode.

Related posts

Geef een reactie

*