Openbare B&W-besluiten 6 maart 2018

O1. Goedkeuring opheffing Stichting Promotie Veenendaal.
1. Goedkeuring wordt verleend tot ontbinding van Stichting Promotie Veenendaal.
2. Het bestuur van Stichting Promotie Veenendaal wordt goedkeuring verleend om de ontbinding met terugwerkende kracht per 1 juni 2017 in te laten gaan.

O2. Bestemmingsplan naast Nieuweweg-noord 312a.
1. Ingestemd wordt met de inhoud van de exploitatieovereenkomst 2e fase en deze ondertekenen.
2. Het ontwerpbestemmingsplan naast Nieuweweg-noord 312a ter inzage leggen.

O3. Aanvaarding schenking collectie Van Manen – Van Barneveld.
1. De schenking van de collectie Van Manen – Van Barneveld wordt aanvaard.
2. De reeds ondertekende schenkingsovereenkomst wordt bekrachtigd.

O4. Beantwoording technische vragen raadscommissie inzake mogelijkheden aansluiting eilanden ABCN+L Veenderij op warmtenet DEVO.
1. Ingestemd wordt met de bij dit voorstel behorende beantwoording van de technische vragen van de raadscommissie inzake de mogelijkheden van aansluiting van de woningen op de eilanden ABCN+L Veenderij op het warmtenet van DEVO.
2. Ingevolge het bepaalde in de artikelen 55 jo. 86 van de Gemeentewet jo. artikel 10, 1e lid, aanhef en onder c van de Wet openbaarheid van bestuur wordt geheimhouding opgelegd op bijlage 2.
3. De geheimhouding als genoemd onder punt 2. uiterlijk heroverwegen bij afloop van de huidige borgstellingsperiode.

Related posts

Geef een reactie

*