Openbare B&W-besluiten 7 november 2017

O1. Beantwoording schriftelijke vragen fractie SGP inzake fietsoversteek Van Essenlaan.
Ingestemd wordt met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van de SGP inzake de fietsoversteek Van Essenlaan conform de bij dit voorstel behorende conceptbrief.

O2. Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Veenendaal.
De raad voorstellen de Verordening rechtspositie wethouders en raads- en commissieleden gemeente Veenendaal vast te stellen.

O3. Pakket maatregelen economie.
1. Na aanpassing wordt het memo ‘Pakket van maatregelen Vestigingsbeleid’ vastgesteld.
2. Dit memo ter kennisname aanbieden aan de raadscommissie.

O4. Verordening duurzaamheidslening gemeente Veenendaal.
Na aanpassing de raad voorstellen:
a. in te stemmen met de invoering van de duurzaamheidslening;
b. de ‘Verordening duurzaamheidslening gemeente Veenendaal’ vast te stellen.

O5. Extra middelen laaggeletterdheid.
1. Het informatieve memo ‘Uitvoering motie M14 Plan van aanpak laaggeletterden’ voor de raad wordt vastgesteld en deze ter kennisname aanbieden aan de raad.
2. Vanaf 2018 wordt ingestemd met de uitvoering van het plan ‘Nieuw aanbod Taalhuis & Partners’ en de kosten, zijnde € 47.180,- meenemen in de 1e bestuursrapportage 2018.
3. De dekking van de kosten van het plan ‘Nieuw aanbod Taalhuis & Partners’ van € 47.180,- voor 2019 en volgende jaren meenemen in de Kadernota 2019-2023.

O6. Brouwerspoort / Pniëlkerk.
Ingestemd wordt met:
a. het aanvragen van de benodigde vergunningen voor de verbouw van de voormalige Pniëlkerk;
b. de tenderuitvraag voor de verkoop of verhuur van de voormalige Pniëlkerk in Brouwerspoort.

O7. Uittreden gemeente Utrechtse Heuvelrug uit de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht per 1 januari 2018.
Na aanpassing de raad voorstellen in te stemmen met:
1. het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht conform bijlage 1, zodat de gemeente Utrechtse Heuvelrug per 1 januari 2018 uit kan treden;
2. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Zuid-Oost Utrecht na uittreding van de gemeente Utrechtse Heuvelrug conform bijlage 2.

O8. Voortgangsrapportage projecten 2017.
1. Ingestemd wordt dat op basis van de voortgangsrapportage projecten 2017 de volgende winst- en verliesnemingen benodigd zijn, te verwerken in de jaarrekening 2017 en Projectenboek 2018:
a. winstneming complex Castor van € 350.000,- vanwege voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording;
b. verliesneming complex ’t Holle Goed van € 158.700,- vanwege het collegebesluit dit project af te sluiten;
c. verliesneming complex Weverij van € 150.000,- vanwege contractuele aanpassingen.
2. De grondprijzenbrief 2018 wordt in concept vastgesteld en deze voorleggen aan de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

O9. Beantwoording schriftelijke vragen fractie ProVeenendaal inzake lachgas.
Na aanpassing wordt ingestemd met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de fractie van ProVeenendaal inzake lachgas conform de bij dit voorstel behorende conceptbrief.

O10. Aanvraag voorschot op de gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet.
Een aanvraag voor een voorschot op de gebundelde uitkering als bedoeld in art. 69 van de Participatiewet indienen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.