Persannotaties gemeente Ede

EDE – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede heeft op 6 maart 2018 de volgende besluiten genomen.

Stand van zaken Parklaan
De gemeenteraad is in mei 2017 voor het laatste geïnformeerd over de stand van zaken van het bestemmingsplan Parklaan. Inmiddels is duidelijk dat de vertraging in de procedure verder toeneemt. Ondertussen is bekeken wat wel mogelijk is. Dit heeft ertoe geleid dat een overleg is opgestart met SME en GNMF en dat er tussentijds maatregelen zijn getroffen in het kader van behoud van de verkeersveiligheid. Voorstel is om de raad te informeren over laatste stand van zaken rondom de Parklaan.

Voortgang Voedselraad Ede
Het college van B en W en de gemeenteraadraad worden geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de oprichting van de Voedselraad. Op 21 februari 2018 is een eerste pilotbijeenkomst geweest. Uitkomst hiervan is dat er draagvlak is voor de opstart van een voedselraad in Ede. De gedachte hierbij is verrijking en verbreding van het maatschappelijk draagvlak van de visie en beleid ‘Gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede’. De rol en precieze invulling van de Voedselraad moet nog nader worden geconcretiseerd. Insteek is om dit in de Voedselraad i.o. gezamenlijk verder te ontdekken en te ontwikkelen.

Monumentale en waardevolle particuliere bomen eindverslag
In 2017 is in opdracht van de raad de inventarisatie monumentale en waardevolle bomen op particulier terrein uitgevoerd. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomst van de inventarisatie en de te nemen vervolgstappen.

Uitwerking plannen fietspaden
Op 31 maart 2017 nam de gemeenteraad een motie aan met als titel ‘Uitwerking plannen fietspaden’, als onderdeel van de besluitvorming over het Fietsplan. Het college van B en W informeert de gemeenteraad hoe deze motie is/wordt uitgevoerd.

Evaluatie Openluchttheater Ede
In een motie van de gemeenteraad van Ede van 21 mei 2015 heeft de raad bij de besluitvorming over de investeringen van het openluchttheater B&W verzocht om medio 2017 de evaluatie van het openluchttheater uit te voeren. Vervolgens heeft LAgroup de opdracht gekregen deze evaluatie uit te voeren. LAgroup heeft als uitgangspunt de mede door LAgroup opgestelde haalbaarheidsstudie en het vastgestelde Visiedocument genomen. Het later (in 2016) vastgestelde Handboek evenementen voor het OLT, is voor het bestuur OLT leidend geweest bij de programmering en exploitatie van het OLT. Het onderzoeksrapport en de reactie hierop van het bestuur OLT zijn als bijlagen toegevoegd.

Onttrekking aan de openbaarheid van strook grond naast Driehoek 10A te Ede
Onttrekken aan openbaarheid van een (groen)strook grond gelegen aan de zuidzijde van het pand Driehoek 10A te Ede, aan de zijde van de Oude Kerkplein na verkoop van deze strook grond aan de betrokken koper.

Wijzigingsregeling subsidie Koningsdag en Bevrijding van Ede
De Oranjeverenigingen moeten nu voor 1 februari van het lopende jaar hun subsidieaanvraag indienen voor activiteiten op Koningsdag (27 april) en Bevrijdingsdag Ede (17 april). Dit is voor de meeste verenigingen te vroeg. Voorgesteld wordt deze termijn te verplaatsen naar 1 april.

Kazerneterreinen – Koopovereenkomst bouwkavel SSK2
Met de ontwikkelaar is volledige overeenstemming bereikt over het definitief ontwerp voor 50 woningen (waaronder 25 sociale koop en/of huurwoningen), en de (ver)koop van de bouwkavels op locatie SSK2, onder voorbehoud van instemming van het college. Voorgesteld wordt nu de overeengekomen voorwaarden en afspraken, en daarmee de rechtsverhouding tussen de gemeente en de ontwikkelaar, vast te leggen in de ‘Koopovereenkomst bouwkavel locatie SSK2 voormalige Simon Stevinkazerne in Ede.

Veluwse Poort Kazerneterreinen: beëindiging beheersovereenkomst RVB

De gezamenlijke conclusie is dat er per 1-1-2017 afscheid kan worden genomen en het beheer kan worden overgenomen door de gemeente Ede. Op 19 april 2017 heeft de stuurgroep Veluwse Poort ingestemd met het voorstel om de beheerovereenkomst met het RVB te beëindigen en hiervoor de ‘Vaststellingsovereenkomst beëindiging beheerovereenkomst’ ter besluitvorming voor te leggen aan het college.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, woongebied Kernhem, tuinweg- en groenstructuur scherven 5 en 6’
Voor de scherven 5 tot en met 9, 19, 24a, 24b en 25 is op 3 maart 2016 het bestemmingsplan ‘Ede, Woongebied Kernhem, scherven 5 t/m 9, 19, 24a, 24b en 25’ vastgesteld. Voor de scherven 5 en 6 is een gedeelte van de achtertuinen van de woningen in de eco-zone gesitueerd. In het onderhavige bestemmingsplan wordt deze omissie hersteld, zodat de achtertuin bij de betreffende woningen ook als zodanig gebruikt kan en mag worden, zonder dat de functionaliteit van de eco-zone wordt aangetast. Het gedeelte van de eco-zone dat in het onderhavige plan bij de tuinen van een aantal woningen wordt gevoegd, wordt elders in het plangebied gecompenseerd. Hierdoor wordt geen afbreuk gedaan aan de functionaliteit van de eco-zone.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Ede, ENKA-terrein, uitwerkingsplan deelgebieden F3-1 en F3-2 en aanpassing De Zouterij’
Het bestemmingsplan ENKA-terrein maakt de nieuwbouw mogelijk van woningen (totaal circa 1.000 tot 1.300 woningen) en diverse voorzieningen (zoals bijvoorbeeld maatschappelijke en culturele voorzieningen, sportieve en recreatieve voorzieningen, kantoren, horeca) op gronden gelegen op het voormalige ENKAterrein aan de Dr. Hartogsweg 58 te Ede. Dit bestemmingsplan is op 17 september 2009 door de gemeenteraad van Ede vastgesteld. Het voorliggende ontwerpuitwerkingsplan is een uitwerkingsplan van het bestemmingsplan ENKA-terrein. Het uitwerkingsplan maakt de realisatie van 124 woningen mogelijk. In De Zouterij is de realisatie van in totaal 68 grondgebonden woningen mogelijk. Het plan De Zouterij is in 2013 reeds door uw college vastgesteld. Bij de uitwerking van de ontwerpen van de woningen is op een aantal plekken niet precies aangesloten op de plangrenzen. Door middel van deze nieuwe vaststelling van
het uitwerkingsplan worden de plangrenzen weer gelijk getrokken met de grenzen van de bouwvlekken. In de deelgebieden F3-1 en F3-2 worden in totaal 46 nieuwe grondgebonden woningen en 10 appartementen mogelijk gemaakt.

Jaarverslag 2016 Commissie voor de bezwaarschriften
De Commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Ede heeft over haar werkzaamheden een jaarverslag opgesteld. Dit verslag geeft inzicht in de aantallen bezwaarschriften die zijn binnengekomen voor kamer I, II en III en de adviezen die de commissie daarover heeft uitgebracht.

Aanwijzing stemlokalen gemeenteraadsverkiezingen en referendum WIV 2017

Op woensdag 21 maart 2018 worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden en het referendum WIV 2017. Op grond van de Kieswet dienen de stemlokalen formeel te worden aangewezen.

Related posts

Geef een reactie

*