Raadsinformatiebrief Wageningen: Doorfietsroute Arnhem – Wageningen

WAGENINGEN – Via deze raadsinformatiebrief willen wij uw Raad informeren over de op handen zijnde aanleg van de “Doorfietsroute” Arnhem – Wageningen.
In het gemeentelijk mobiliteitsplan, vastgesteld in 2013 , is vastgelegd dat de fiets het primaire vervoersmiddel tot een afstand van 15 km is.

Daarnaast heeft Wageningen de ambitie om fietsstad te worden, zoals opgenomen in het huidige coalitieakkoord. Toename van fietsgebruik heeft meerdere positieve effecten, zoals verbetering luchtkwaliteit, toename autobereikbaarheid door afname files en toename gezondheid. Om deze doelstellingen te behalen is een goed fietsnetwerk, ook over langere afstanden nodig.
Landelijk wordt ingezet op het realiseren van een netwerk aan snelle fietsroutes. Hiermee willen we de belangrijkste herkomst- en bestemmingslocaties in drukke regio’s, met een hoogwaardige fietskwaliteit, aan elkaar te verbinden. Om met de auto te kunnen concurreren zijn comfortabele en directe fietsroutes met doorfietskwaliteit nodig.

De verkenning van de doorfietsroute Arnhem – Wageningen is in 2013 gestart op initiatief van de Stadsregio Arnhem – Nijmegen. Bij deze verkenning zijn de gemeenten Wageningen, Renkum en Arnhem evenals de regionale fietsersbond betrokken geweest. De keuze van de fietsroute volgde uit een tracéverkenning en maatschappelijke kosten-batenanalyse. Voor Wageningen zijn (noordelijke) routes via de Ritzema Bosweg en Generaal Foulkesweg verkend. Vanwege het ontbreken van hoogteverschillen, een beperkt aantal kruispunten en de mogelijkheid om de fiets voldoende ruimte en prioriteit te geven is de (zuidelijke) route Onderlangs via Veerstraat en Veerweg als meest logische route tussen Wageningen Centrum richting het oosten naar voren gekomen.

Deze route is in 2013 in het bestuurlijke overleg tussen de provincie Gelderland en gemeenten Arnhem, Renkum en Wageningen vastgelegd. Aangezien het een keuze op hoofdlijnen betrof, is bij de tracékeuze van Arnhem tot aan Wageningen geen bewonersvertegenwoordiging (dus ook niet in Arnhem of Renkum) betrokken geweest.

Besluitvorming is als volgt geweest:
Op 8 november 2013 zijn op basis van de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) in het bestuurlijk overleg 3 fietscorridors voor de route Arnhem – Wageningen aangenomen. Deze corridors zijn:
– Wageningen centrum – Renkum (via Onderlangs en Veerweg/Veerstraat);
– Wageningen Universiteit – Renkum (via de bosroute);
– Renkum – Arnhem (via Onderlangs).

Op 11 september 2014 is in het bestuurlijk overleg het maatregelenpakket (onder voorbehoud van beschikbaar komen financiën) vastgesteld. Prioriteit is gegeven aan de centrumroute: de route van centrum van Wageningen naar het centrum van Arnhem. De maatregelen die voorgesteld zijn, betreffen een fietsstraat op de Veerweg en Veerstraat en aanpassing van de kruisingen met de Westbergweg en Veerdam waarbij de fietsroute voorrang krijgt. Voor de route Wageningen universiteit – Renkum is vooralsnog geen maatregelenpakket vastgesteld (dit is uitgesteld tot een evt. 2e fase).

Bij vaststelling van de kadernota 2015 is door uw raad geld beschikbaar gesteld voor financiering van de route. Het budget is voor uitvoering 1e fase project via Veerweg – Veerstraat gereserveerd. Deze 1e fase verbindt het centrum van Arnhem met de binnenstad van Wageningen.

In het voorjaar 2016 is een netwerkvisie, inclusief onderdeel fiets, door de Raad vastgesteld. In het fietsnetwerk zijn de Veerweg en Veerstraat als hoofdfietsroutes/regionale fietsroutes aangewezen. Deze route sluit ook aan op de rest van het interne fietsnetwerk via de Rooseveltweg en Churchillweg. Stakeholders als fietsersbond zijn bij de vorming van deze netwerkvisie steeds betrokken geweest. Bewoners konden reageren op de plannen via een speciale website.

Stand van zaken
Na 7 informatieavonden met bewoners moeten we constateren dat vooral op de eerste avonden niet iedereen enthousiast was over de fietsroute. Het bleek in het begin dat vooral de bewoners van de Veerstraat zich overvallen voelden omdat het tracé reeds eerder bestuurlijk was vastgelegd en dat zij daarbij toentertijd niet waren betrokken. Ook was merkbaar dat de woord ”snelle fietsroute” bij de aanwezigen associaties opriepen, waarbij verkeersveiligheid een overheersend item was. Men was bevreesd dat er na aanleg echt hard en snel gefietst zou gaan worden. Om die reden heeft het college er voor gekozen om vanaf nu het woord ”doorfietsroute”te gebruiken, omdat dat woord beter overeenkomt met het doel van dit provinciale project, nl. om zo ongehinderd en comfortabel mogelijk te kunnen doorfietsen.

Wij hebben de bewoners vanaf begin dit jaar op constructieve wijze meegenomen in het proces om te komen tot een ontwerp. In het uiteindelijke ontwerp is te zien dat we wel concessies hebben gedaan aan het ontwerp. Dat alles met als doel om te komen tot een zo groot mogelijk draagvlak bij alle bewoners aan de Veerstraat en Veerweg. Dat is helaas niet bij allen gelukt, maar desalniettemin hebben we bij de uitwerking wel met de aangedragen bezwaren en geuite wensen zo veel mogelijk rekening gehouden. De volgende – kritische – opmerkringen zijn in dat verband gemaakt:

1. Een aantal bewoners, in het bijzonder aan de Veerstraat, zijn niet overtuigd van de nut en noodzaak van de fietsroute. De route zelf is wel logisch omdat er nu al meer dan 1000 fietsers per dag gebruik van maken. Dat het moeilijk is om bewoners te overtuigen van nut en noodzaak is ook het beeld dat we landelijk krijgen van andere projecten voor snelle fietsroutes. Wel kan bij uitvoering van het voorgestelde ontwerp rekening worden gehouden met de geuite wensen om meer parkeermogelijkheden te scheppen en de (kaprijpe) bomen te vervangen door andere bomen welke minder overlast verzorgen. Ook worden de uitritten vanuit de Bleijk qua verkeersveiligheid verbeterd, evenals de kruising van de Veerstraat nabij Torckdael.

2. Bewoners “flessenhals” (deel Veerstraat 97 t/m 103) hebben bezwaren geuit omdat het parkeren bij hen voor de deur in de oorspronkelijke plannen zou verdwijnen. Het voorgestelde ontwerp kent nu een parkeermogelijkheid aan één zijde (de noordzijde) waarvan 1 parkeerplek voor minder valide. Dit geeft al een rustiger straatbeeld. Het heeft de voorkeur van bewoners om meer parkeerruimte te creëren, ook als dit ten koste gaat van de breedte van het trottoir. Het gebrek aan parkeren is door uitbreiden van het vergunningparkeren (gebied of gebruiker) en door het optimaliseren en uitbreiden van parkeren in de Veerstraat opgelost.

3. Een deel van de bewoners van de Veerweg hebben bezwaren geuit tegen het oorspronkelijke plan omdat daarbij werd uitgegaan van parkeren aan de zuidzijde en niet aan de noordzijde. In het voorgestelde ontwerp houden we zoveel mogelijk rekening met de wensen van de verschillende bewoners. Voor het ontwerp van de Veerweg betekent dit dat we wisselend parkeren aan de noordzijde en aan de zuidzijde. Bij de aansluiting van Aan de Rijn is er sprake van parkeren aan beide zijden van de weg. Door het aanleggen van een, weliswaar onderbroken, strook grasbetonkeien bieden we over een groot deel van de Veerweg een parkeergelegenheid voor zowel bewoners, bezoekers als de recreanten die willen recreëren in de uiterwaarden. Door voldoende parkeergelegenheid is de kans op parkeren op de fietsstraat nihil. Ook is er een normaal trottoir aanwezig.

Wij zijn er van overtuigd dat het huidig ontwerp het beste invulling geeft aan alle gebruikers van de Veerstraat – Veerweg en dat wij werkelijk zo veel als mogelijk rekening hebben gehouden met de vele geuite wensen. Zoals gezegd: er zijn uit verkeerstechnisch oogpunt concessies gedaan maar die hebben in ieder geval geleid tot vergroting van het draagvlak. Bovendien is telkenmale de afweging gemaakt of de verkeersveiligheidsdoelstellingen v.w.b. de kwetsbare groepen voldoende gewaarborgd bleven. Voetgangers hebben een duidelijk en doorlopend trottoir tot en met de Westbergweg. Fietsers krijgen een comfortabel en zo veilig mogelijke fietsroute en bewoners en automobilisten krijgen voldoende ruimte om te rijden en te parkeren.

Financiën en planning
Financiële dekking voor de co-financiering (20% gemeente) is in de kadernota 2015 al vastgesteld. Voor dit project is rijkssubsidie en provinciale subsidie toegekend.
Een voorwaarde voor de subsidie is dat de fietsroute voor eind 2017 gereed moet zijn, waarbij een uitloop van maximaal 3 maanden geaccepteerd wordt. Na vaststelling van het ontwerp wordt de aanbesteding meteen gestart zodat de uitvoering na de zomervakantie 2017 kan beginnen. Verder uitstel kan tot gevolg hebben dat de einddatum niet gehaald wordt en daarmee komt de subsidie ook in gevaar.

Wij verwachten u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Wageningen,

de secretaris, de burgemeester,

R. van der Grijp G.J.M. van Rumund

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.