Reacties van de Fracties

Veenendaal – Reacties van de Fracties

College is controle kwijt!
Deze week bespreekt de raad de begroting die is ingediend door het college. Het is de eerste begroting na de verkiezingen en het vaststellen van het raadsprogramma. In de tussentijd zijn er veel financiële tegenvallers, het college presenteert een begroting met veel rode cijfers. Hierdoor worden beloftes uit verkiezingsprogramma’s niet nagekomen en worden gemaakte afspraken met de raad geschonden.

Geld wat beschikbaar was gesteld door de raad voor nieuwe culturele activiteiten wordt nu gebruikt om gaten elders te dekken. Dit geld verdwijnt in de exploitatie van de bibliotheek bijvoorbeeld. Dit is onthutsend en onnodig. De bibliotheek heeft in korte tijd 25% van zijn betalende leden verloren. De bibliotheek zou eerst de bedrijfsvoering op orde moeten brengen alvorens er eventueel geld bij kan.

Erg opmerkelijk is de OZB verhoging van 10% die het college een alternatief noemt om de financiën op orde te brengen. Deze verhoging dreigt er gewoon te komen. Veel partijen steunen dit onzalige idee, maar Lokaal Veenendaal niet. Lokaal Veenendaal pleit ervoor om, in plaats van in paniek te raken en naast de ordinaire lastenverhoging ook ongelimiteerd uit de algemene reserve te graaien, het hoofd koel te houden. Het is duidelijk dat wij de tering naar de nering moeten zetten en niet onze inwoners laten boeten voor slecht financieel beleid. Wij zullen daarom een heroverweging van beleid voorstellen, met als voorbeelden de integrale kindcentra, de bibliotheek en de verbreding van de Rondweg-Oost. Ook de duurzaamheidslening vinden wij een voorbeeld voor heroverweging, omdat wij dit echt een taak voor de
banken vinden.

Daarnaast zou het gemeentelijke vastgoed verduurzaamd worden, zoals het er nu voorstaat gaat dit bijna 10 miljoen kosten. Ook dit willen wij graag heroverwegen. Waar wij echter niet op willen bezuinigen, is op de eigen bijdrage voor de schoonmaakondersteuning. De belachelijke verhoging van 50% die het college voorstelt is schrijnend en zullen wij niet steunen. Wij willen het tarief op € 10 laten staan.

Tijdens de begroting zullen wij extra aandacht vragen voor veiligheid. De raad heeft € 300.000 beschikbaar gesteld voor ondermijning door criminaliteit. Wij willen snel concrete resultaten. Daarbij willen wij dat het geld ook echt aan Veenendaal wordt besteed en niet aan de omliggende gemeenten, het draait hier immers om de gemeente Veenendaal.

Lokaal Veenendaal staat voor een solide financieel beleid en wil de kosten voor haar inwoners niet verder verhogen. Hier zullen wij dan ook voor staan tijdens de behandeling van de begroting.

Jaap Pottjewijd
Raadslid Lokaal Veenendaal

(Niet) iedereen doet mee
Raadsprogramma heeft de titel ‘iedereen doet mee’ maar dit college heeft de raad een programmabegroting voorgelegd waarbij aan alle kanten wordt getornd aan het sociale gezicht van Veenendaal.

We zien een forse verhoging van de eigen bijdrage in het WMO en verdere verschraling in het sociaal domein. Als het gaat om WMO, vraagt de gemeente aan de mensen die afhankelijk zijn van schoonmaakondersteuning 50% meer eigen bijdrage. En op termijn zelfs een verdubbeling ervan. Dit om het betaalbaar te houden. Want het kost te veel geld waardoor de tekorten oplopen.

Allereerst vinden we dat als wij het hebben over de sociale voorzieningen in Veenendaal, we het nooit mogen hebben over dat het geld kost. De mensen die het nodig hebben zijn geen kostenpost maar gewoon inwoners van Veenendaal en verdienen een juiste bejegening. Niemand vindt het leuk om als kostenpost te worden beschouwd.

Veel maatregelen raken de mensen die het al moeilijk hebben. DENK vindt het onacceptabel dat dit college de mensen raakt die het al lastig hebben en die afhankelijk zijn van de gemeentelijke sociale voorzieningen.

We zijn het dan ook niet eens met de voorliggende programmabegroting. Wat DENK betreft gaan de mensen voor alles en heeft de gemeente een belangrijke ondersteunende taak richting haar burgers. Vooral als het gaat om de kwetsbare doelgroep die afhankelijk is van de sociale voorzieningen in Veenendaal.

De titel van ons raadsprogramma is ‘Iedereen doet mee’. Maar bij de realisatie van de voorgenomen bezuinigingen op het sociaal domein, vinden wij als DENK dat juist de mensen die al kwetsbaar zijn en het moeilijk hebben niet meer kunnen meedoen. Zij worden enorm beperkt in hun participatie. Daarom staan wij voor deze groep en zullen wij het voorstel van bezuinigingen mogelijk niet steunen. Alles hangt af van hoe dit college omgaat met de wijzigingsvoorstellen. Ook wij zullen een aantal voorstellen doen zodat we de bezuinigingen in het sociaal domein kunnen tegenhouden.

Gökhan Çoban
Fractievoorzitter DENK

Kiezen voor zorg
Het is de taak van de gemeente om een zo goed mogelijk woon-, leef,- en ondernemersklimaat
te creëren voor haar inwoners. Met een voorzieningenniveau dat ervoor zorgt dat iedereen die dat nodig heeft vooruit kan worden geholpen, met voldoende te beleven voor iedereen en lage lasten. Omdat Rutte en zijn opeenvolgende kabinetten wel steeds meer verantwoordelijkheden op het bordje hebben gegooid, zonder daarbij voldoende geld mee te geven, is dat nu heel moeilijk geworden. De gemeente komt structureel enkele miljoenen tekort.

Dankzij Rutte staan we nu voor een keuze die niemand eigenlijk wil maken. Houden we de gemeentelijke belasting laag, of zorgen we dat de hulp voor oma betaalbaar blijft? De SP kiest voor dat laatste. Decennialang heeft de onroerendezaakbelasting in Veenendaal tot de laagste van heel Nederland behoord. Dat is fijn, maar er zal nu helaas een eind aan moeten komen. Iedereen zal een steentje moeten bijdragen. We kunnen het probleem waar Rutte ons mee opzadelt, niet eenzijdig neerleggen bij de mensen met een hulpvraag.

In het sociale domein is de bodem bereikt. Strenger, soberder en met hogere eigen bijdragen kan niet meer. Voor veel mensen met een hulpvraag en een smalle beurs is de ondersteuning, bijvoorbeeld om het huis schoon te maken, nu al eigenlijk te duur. Nog duurder, en er zullen mensen afhaken, en de problemen die ze hebben groter worden. Dat is niet waar Veenendaal voor staat. In Veenendaal kijken we om naar elkaar.

In tijden van tekorten komt het aan op keuzes maken. De SP kiest voor goede, betaalbare zorg. Daar moeten we allemaal aan bijdragen, maar we krijgen er ook wat voor terug. Een gezond en sociaal Veenendaal, waar iedereen de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft en iedereen mee kan doen. Een Veenendaal met het best mogelijke leefklimaat.

Jan Breur
Fractievoorzitter SP

Wat te doen als het geld op is
Na jaren van overschotten is er nu een flink tekort op het sociale domein, met name de jeugdzorg is veel duurder dan eerder gedacht. Dat geldt niet alleen voor Veenendaal maar voor bijna heel Nederland. In Veenendaal is er een overschrijding van drieënhalf miljoen voor jeugdzorg alleen. In totaal is er een overschrijding van vijf miljoen. Het college stelt nu voor om die vijf miljoen uit de spaarpot van de gemeente te halen, en volgend jaar te kijken hoe we de tekorten oplossen. Daarvoor zijn een aantal plannen gemaakt waarvan het nog niet duidelijk is hoeveel ze gaan opleveren. GroenLinks wil dat er ook wordt gekeken naar de inkomsten van de gemeente.

De meeste plannen richten zich op de WMO, de regeling die moet zorgen dat alle Veenendalers zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. Door bijvoorbeeld een scootmobiel te leveren of een pasje voor de regiotaxi, maar ook door te helpen met het schoonmaken van het huis, zodat ouderen langer thuis kunnen blijven wonen. Niet omdat bij de WMO de problemen het grootst zijn, maar omdat er een stuk makkelijker op te bezuinigen is dan op de jeugdzorg. De plannen waar het college aan denkt, lopen uiteen van het verhogen van de eigen bijdrage voor schoonmaak tot een korting voor iedereen die via een PGB WMO zorg wil hebben.

Nu is het heel normaal om bij tegenslag de spaarpot aan te spreken, maar wat nu als de spaarpot leeg raakt? Als de kosten hoger worden dan de inkomsten, moet je niet alleen naar de kosten maar ook naar de inkomsten kijken. En die inkomsten worden in Veenendaal al jaren laag gehouden. De enige belasting die de gemeente zelf kan heffen, de onroerendezaakbelasting, is twintig procent lager dan het gemiddelde van Nederland. Omdat veel partijen beloofden de belastingen laag te houden, durfde geen enkel college de OZB te verhogen. Maar nu zullen we wel moeten. GroenLinks zal dan ook voorstellen om de OZB te verhogen, zodat de meest draconische maatregelen in de WMO kunnen worden voorkomen.

Kees Oskam
Fractievoorzitter GroenLinks

PvdA mordicus tegen € 15
In de begroting wordt als zoekrichting om de verwachtte tekorten in het sociaal domein omlaag te brengen, gesproken over een eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp van € 20 per uur. Het idee alleen al. Weer puur alleen maar financieel kijken. De PvdA is zelfs mordicus tegen een tarief van € 15. Het was € 10 en dat is voor veel mensen al aan de hoge kant. Wij zullen ons inzetten om de huishoudelijke hulp weer een maatwerkvoorziening te willen laten zijn. De hulp wordt dan meestal geheel vergoed als mensen daar voor in aanmerking komen.

De gemeente Veenendaal moet in onze ogen er voor de mensen zijn en haar ambities in stenen maar iets terugschroeven. Gezamenlijk zoeken we naar oplossingen om dekking te vinden om het de mensen die het al moeilijk hebben tegemoet te komen. Solidair en de mensen met de sterkste schouders dragen de meeste lasten!

Hans van de Braak
Fractievoorzitter PvdA

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.