Veenendaal actualiseert visie op sociaal domein

VEENENDAAL – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal legt een geactualiseerde visie op het sociaal domein voor aan de adviesraden.
In deze visie wordt integraal werken op het gebied van jeugd, Wmo en participatie verder vormgegeven.

Het college legt zo nieuwe accenten voor het beleid voor de komende jaren.

Sociaal domein
In 2015 werden taken op het gebied van de jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. Om daarop goed voorbereid te zijn stelde de gemeenteraad van Veenendaal in 2012 ‘Model Veenendaal’ vast, een visie op het zogenoemde sociaal domein. In deze visie worden de stappen aangegeven die een individuele inwoner bewandelt, bij het vinden van passende ondersteuning. Vijf uitgangspunten beschrijven de wijze waarop de gemeente invulling aan passende ondersteuning geeft.

Toekomstbestendig
Nu de overgang achter de rug is en de eerste ervaringsjaren zijn opgedaan, is het tijd voor een herziening van de ingezette koers. Een onafhankelijk adviesbureau heeft de huidige visie en het beleid geëvalueerd. Hieruit bleek dat de daarin benoemde vijf uitgangspunten toekomstbestendig zijn en de Veenendaalse ambities goed beschrijven. Wel vraagt Model Veenendaal actualisatie en verdere aanscherping. Om daar vorm aan te geven is de gemeente in gesprek gegaan met partners in het sociaal domein. Professionele partners in de wijken, adviesorganen, bestuurders, beleidsambtenaren, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties, hebben meegedacht over de stip op de horizon voor het sociaal domein in 2030 en de daarbij behorende koers.

Nieuwe visie
De nieuwe integrale visie sociaal domein genaamd ‘De kracht van de samenleving’, beschrijft de stip op de horizon voor het sociaal domein in 2030, met een daarbij behorende veranderstrategie. Het sociaal domein in Veenendaal ziet er in 2030 als volgt uit: Wij zien een krachtige, inclusieve samenleving waarin iedereen zich naar vermogen kan ontwikkelen. Een samenleving waarin de inwoners van Veenendaal zich verbonden voelen en hun weg weten te vinden. Iedereen doet ertoe. Er is voldoening, omdat iedereen ook zelf binnen zijn of haar mogelijkheden aan die samenleving kan bijdragen. Inwoners – jong, oud, mannen, vrouwen en ieder met zijn cultuur en achtergrond – pakken bij voorkeur zelf en samen de regie. Mensen zijn betrokken bij elkaar, helpen elkaar en krijgen ondersteuning op het moment dat ze dat nodig hebben.

Een belangrijk onderdeel van de visie is de veranderstrategie. Dit is een strategie die aangeeft hoe de gemeente Veenendaal de veranderingen binnen het sociaal domein wil realiseren en daarop regie wil voeren. Er is gekozen voor de veranderstrategie ‘doordacht voorwaarts’, een veranderproces waarbij stapsgewijs ontwikkelen voorop staat.

Model Veenendaal
In het model Veenendaal ligt de nadruk op winst door verbinding op kwaliteit, financiën en/of organisatie. De basis van het model blijven de inwoners zelf. Inwoners zullen door de actualiseerde versie de komende jaren nog meer merken dat in de ondersteuning verbindingen worden gezocht tussen Wmo-ondersteuning, jeugdhulp en inkomensondersteuning. De komende jaren wordt de winst door verbinding gezocht door het organiseren van één toegang voor advies, individuele (inkomens)ondersteuning en indicatie. De gemeente is zich ervan bewust dat dit een actieve faciliterende rol van de gemeente vraagt, om verbindingen samen met partners en onze inwoners te realiseren.

Adviesraden
De visie is als concept door het college vastgesteld. Aangezien de basis van de visie de inwoners zelf zijn, wil het college graag inhoudelijk advies van de adviesraden. Zij zullen zich de komende weken buigen over de visie en het college adviseren. Het college neemt dit advies ter harte, alvorens de visie aan de gemeenteraad voor te leggen. Naar verwachting heeft Veenendaal in het najaar een nieuwe visie.

Related posts

Geef een reactie

*