Vergadering van de Raadscommissie II

VEENENDAAL – Donderdag 16 november 2017 om 19.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis

Voorzitter: de heer D.S.K. Lochtenberg
Commissiegriffier: de heer A.M. Seuters

HEROPENING

13. Raadsvoorstel Startnotitie Omgevingsvisie
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet integreert veel van de huidige, afzonderlijke wetten en regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Met de Omgevingsvisie wordt het gemeentelijke beleid geïntegreerd, herijkt en geactualiseerd. In de Startnotitie Omgevingsvisie is uiteengezet om welk lokaal beleid het gaat en op welke wijze de gemeente toewerkt naar een lokale Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft de taak om de Omgevingsvisie vast te stellen.

14. Consultatie Memo rol gemeenteraad bij participatie Omgevingsvisie
Het vaststellen van de Omgevingsvisie is een verantwoordelijkheid van de raad en daarom is het belangrijk om de rol van de raad in het hele proces te bepalen. Het college heeft voor de raad een aantal opties uiteengezet over de manier waarop de gemeenteraad kan participeren in het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie.

15. Raadsvoorstelbestemmingsplan Haspel (naast nummer 16)
De eigenaar heeft de woning aan Haspel 16 te Veenendaal aangekocht en wil op dit perceel de agrarische bedrijfsbebouwing slopen en een nieuwe woning bouwen. Hier kan uitsluitend medewerking aan worden verleend indien het bestemmingsplan wordt aangepast. Het ontwerpplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ingediend. Het college stelt de raad voor het bestemmingsplan Haspel (naast nummer 16) vast te stellen.

16. Raadsvoorstel Kadernota 2019 Omgevingsdienst
De raad heeft de gelegenheid om een zienswijze te geven op de kadernota 2019 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU). Op basis van de kadernota wordt de begroting 2019 opgesteld. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met deze ontwerp kadernota maar wel aandacht te vragen voor de onverwachte tariefstijging voor de kosten per uur.

17. Raadsvoorstel Beslissing op bezwaar Wob-verzoek

18. Behandeling Ingekomen stukken

19.a Actieve en passieve informatieplicht
19.b Terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen
19.c Rondvraag en sluiting

Related posts

Geef een reactie

*

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.